Pieczątki w branży budowlanej

09-09-2020

Pieczątki budowlane są tak samo popularne jak lekarskie/ medyczne. Obie branże dzielą się na dwa obozy- tam gdzie pieczątka jest wymagana i niezbędna oraz taki gdzie nie ma wymogu ale jest mile widziana i lepiej było by ją mieć. Osoby posiadające uprawnienia budowlane są zobligowani do wyrobienia pieczątki, która będzie zawierać konkretne dane. Pieczątki takie muszą posiadać osoby odpowiedzialne, za nadzorowanie, wykonanie czy dopuszczenie do użytku. Pieczątka według zapisów powinna zawierać:

- imię i nazwisko osoby posiadającej uprawnienia,

- tytuł naukowy lub zawodowy ( np. mgr inż.)

- numer uprawnień budowlanych

-zakres przyznanych uprawnień

Taki stempel potwierdza ważność dokumentów o ukończeniu prac budowlanych. To właśnie z pieczątek można się dowiedzieć kto jakie uprawnienia posiada, kto był odpowiedzialny za nadzór lub odbiór budowy. Każdy kto posiada uprawnienia budowlane otrzymuje niepowtarzalny nr swoich uprawnień.

Ze względu na charakter pracy pieczątka powinna być mocna i trwała oraz łatwa w użyciu.

Osoby pracujące w branży budowlanej jak np. specjaliści budowlani, architekci czy inżynierowie bez uprawnień również mogą się posługiwać pieczątkami. Jest to mile widziany wśród kolegów. Taka pieczątka zawiera np. nazwę firmy imię i nazwisko posiadacza pieczątki, adres oraz telefon kontaktowy.

W budownictwie używa się również pieczątek, które pomogą w przygotowaniu dokumentacji, odbioru lub wystawienia pism do urzędu, przyjmowania i wystawiania faktur. Najchętniej są zamawiane pieczątki do biura projektowego lub firmy budowlanej z hasłami:

- zatwierdzono projekt

- dokumentacja powykonawcza

- w zastępstwie kierownika

- dokumenty zostały przyjęte

- pieczątki zawierające podwójną datę lub datę oraz godzinę 

Szczegóły dotyczące pieczątek wymaganych odgórnie można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.