Pieczątki medyczne dla lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia

24-07-2020

Pieczątka w służbie zdrowia jest jednym z najpotrzebniejszych narzędzi pracy, jest potrzebna do wystawienia recepty, zaświadczenia, zalecenia lub skierowania czy też w celu prowadzenia dokumentacji pacjenta. Stemple medyczne pełnią ogromną rolę formalną gdyż poświadczają dokument i nadają im mocy. Recepta lub zaświadczenie bez stempla lekarskiego nie posiada żadnej mocy urzędowej i może zostać nieprzyjęte.

 

Wzór pieczątki lekarskiej (wizualny) nie jest dokładnie określony, ale przepisy podają jakie dane pieczątka musi zawierać. Wymogiem jakie zawiera dane pieczątka lekarska zostało ustanowione zgodnie z uchwałą nr 110/ 05/ IV która brzmi następująco:

 1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:
 • imię nazwisko,
 • tytuł zawodowy ( lekarz lub lekarz dentysta z możliwością użycia skrótu lek. Lub lek. dent.)
 • numer prawa wykonywania zawodu ( numer lekarza),
 • posiadane specjalizacje, zgodnie z  dyplomem lub zaświadczeniem, potwierdzającym ich nabycie.

 

 1. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:
 • tytuł i stopień naukowy,
 • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
 • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,

Pieczątka dla pielęgniarki nie jest wymagana przez prawo natomiast znacząco ułatwia wykonywanie obowiązków służbowych w szczególności wypełnianie dokumentacji medycznej. Natomiast wzór pieczątki dla pielęgniarek/ pielęgniarzy jest również określony szczegółowymi przepisami prawa

 • Imię i nazwisko pielęgniarki lub pielęgniarza;
 • tytuł zawodowy jaki uzyskuje pielęgniarka  (pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa lub magister pielęgniarstwa);
 • uzyskane specjalizacje, np. chirurgiczna, internistyczna, rodzinna, anestezjologiczna, geriatryczna, ratunkowa, psychiatryczna, pediatryczna;
 • numer uprawnień do wykonywania zawodu ( nr pielęgniarki).
 •  

Pieczątka lekarza weterynarii – podobnie jak pieczątki dla lekarzy, są potrzebne podczas codziennej pracy. Wzór pieczątki lekarza weterynarii powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • zapis uzyskanego tytułu: LEKARZ WETERYNARII,
 • uzyskane specjalizacje,
 • numer uprawnień do wykonywania zawodu.
 • dane kontaktowe,

 

Pieczątka ratownika medycznego – wzór powinien zawierać:

 • napis: RATOWNIK MEDYCZNY,
 • stopień zawodowy lub naukowy,
 • imię i nazwisko,
 • numer dyplomu.